Algemeen reglement

 • Er zijn 50 visplaatsen voorzien. Er wordt gevist in twee sectoren. Voor koppelwedstrijden zijn dat 27 visplaatsen.
 • We gebruiken geen eigen leefnetten maar leefnetten van de club. Er mag maximum 20 kg. vis ingezet worden. Het overgewicht wordt afgetrokken.  Indien er meer dan 25 kg. in het net is wordt dat 0 kg. Cuppen is verboden. Overzetten van vis is verboden.
 • Het klassement wordt gemaakt door het in elkaar schuiven van de twee sectoren. De algemene winnaar is diegene die het meeste gewicht gevangen heeft.   De tweede is diegene die het meeste gewicht gevangen heeft in de andere sector, waarna men verder afwisselt tussen de twee sectoren. Bij gelijk gewicht  in beide sectoren is de algemene winnaar diegene die in zijn sector het kleinste plaatsnummer heeft. Indien het dan nog gelijk is zal bij loting de winnaar  bepaald worden. Bij gelijk gewicht in dezelfde sector is de winnaar diegene met het kleinste plaatsnummer. Indien men 0 kg. gevangen heeft wordt men, ongeacht in welke sector men heeft gevist, als laatste geplaatst.  Tijdens het lopende jaar kan het reglement, door het bestuur, aangepast worden. Iedere wijziging zal tijdig en duidelijk aan iedere visser meegedeeld worden.
 • De vis dient onthaakt te worden in de emmer en , voor zover dat mogelijk is, zonder de vis met de handen aan te raken en met een onthaker. De vis moet met het schepnet in het leefnet worden gezet, de vis pas loslaten als het schepnet in het water is. Direct na het onthaken de vis in het leefnet zetten, dus niet eerst bijvoederen.
 •  Het is verboden leef- en schepnet uit te spoelen tijdens de wedstrijd. Gelieve ook uw emmer aan de kant leeg te maken.
 • Het begin- en einduur van de wedstrijden vindt u in de deelreglementen van de betreffende wedstrijd. Twintig minuten voor het begin van de wedstrijd is er een eerste signaal voor een mogelijk controle van het voeder en het aas. Het voeder moet klaarstaan en aangereikt worden in een plastiek zak, ook het aas moet overzichtelijk klaarstaan voor controle. Het tweede signaal is voor het voederen en het begin van de wedstrijd. Ook vijf minuten voor een  rustpauze en vijf minuten voor het einde van de wedstrijd wordt er ook een signaal gegeven zodanig dat je weet dat er nog vijf minuten te vissen zijn. Bij het eindsignaal moeten alle hengels onmiddellijk uit het water gehaald worden.
 • Gekleurde maden, vers de vase, gekapte pieren en tubifex zijn niet toegelaten in het voeder. Met gekleurde maden, vers de vase en tubifex mag ook niet gevist worden. Elke toepassing van boterzuur is verboden. Snoek en snoekbaars moeten direct teruggezet worden, zij tellen niet mee voor het eindgewicht.
 • Onmiddellijk na het eindsignaal van elk wedstrijdgedeelte voor een rustpauze, moet men de visplaats verlaten. Te vroegste 15 minuten voor het begin van het volgende wedstrijdgedeelte mag de visplaats terug ingenomen worden.
 • Heeft men een vis aan de haak, dan moet men op zijn plaats blijven. Vis die aan de haak hangt juist voor het rust- of eindsignaal telt mee. De vis aan de haak moet zelf geschept worden (bij koppelwedstrijden mogen dat de beide vissers doen).
 • De maximum hengellengte is vastgesteld op 10 meter. De totale hengelafstand is 16 meter. Het is toegelaten om met een rek te vissen, maar men mag andere vissers, door het uitkomen van de rek, niet hinderen.  Elke visser wordt verzocht een kenteken op de hengel op 16 meter aan te brengen. Het is verboden schuin onderuit te vissen. De pen moet het lood  kunnen dragen. Ondiep vissen is verboden. Indien er andere manieren toegepast worden om verder te vissen dan zal het bestuur hierin haar verantwoordelijkheid nemen.
 • Er mag niet gedregd worden op dode of zieke vissen. Ook het dreggen of nascheppen van geloste vis is verboden.  Schuin vissen is verboden, men moet binnen de pallet vissen. Enkel in de hoeken op de aangegeven nummers mag schuin gevist worden. Deze nummers  zijn: (1), (20), (21), (37), (40), (41) en (50).
 • De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of welke schade ook. Iedere deelnemer neemt op eigen risico deel aan de wedstrijd.
 • Op regelmatige tijdstippen zullen er controles uitgevoerd worden op het voeder, aas en hengelafstand. Bij teveel voeder, granen, deegwaren en korrel of als iemand de toegelaten hengelafstand overschrijdt wordt hun gewicht gehalveerd.  Leden van het bestuur kunnen op ieder moment controles uitoefenen zonder daarover verantwoording af te leggen.
 • Klachten betreffende het gewicht van gevangen vis worden enkel aanvaard wanneer men zelf aanwezig is bij de weging.
 • De weging gebeurt in principe door, voor de ondiepe sector de eerste vier vissers en voor de diepe sector de laatste vier vissers , zijn hier bestuursleden     bij dan komen de volgende vissers in aanmerking. Als men zelf niet in de mogelijkheid verkeerd om te wegen, dient men zelf een vervanger te zoeken, zo niet dan krijgt men half gewicht. De visser haalt het net uit het water en legt de vis met net en al in de weegzak. De weger haalt het net, na het wegen, uit de zak en kapt de vis voorzichtig terug in het water. Springt bij het wegen een vis uit de weegzak terug in het water dan wordt er 1 kg. bijgeteld, ondanks de grootte van de vis. U beslist voor uzelf of andere personen op uw visplaats aanwezig mogen zijn.
 • Als er bij onweer afgeblazen wordt dient men zo vlug mogelijk de hengel uit het water te halen en zich naar de kantine te begeven.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist in laatste instantie het bestuur.